11 maja 2023

Sprawdź, czy Twoja organizacja jest cyberbezpieczna!

Nie przeprowadzając testów cyberbezpieczeństwa struktury IT, nie można mówić o cyberbezpieczeństwie organizacji. Brak wiedzy o potencjalnych słabościach infrastruktury informatycznej, nie oznacza, że one nie występują. Bez identyfikacji podatności, umiejętności ich oceny, katalogowania i usuwania przedsiębiorca żyje w iluzji bezpieczeństwa przed cyberatakami. Wtedy kwestią czasu jest, to kiedy haker uzyska nieautoryzowany dostęp do systemów IT. Aby nie narazić firmy na groźne i kosztowne w skutkach ataki. Dlatego też zarządzanie podatnościami IT to bardzo ważny obszar cyberbezpieczeństwa.

Czym są podatności IT, a czym skaner takich podatności?

Podatność to luka, którą można wykorzystać, by uzyskać nieuprawniony dostęp lub kontrolę nad komputerem, systemem operacyjnym, aplikacją, usługą, punktem końcowym lub serwerem. Zagraża ona bezpieczeństwu infrastruktury informatycznej lub naraża na ujawnienie, uszkodzenie bądź usunięcie (tzw. exploit) danych. Eksperci twierdzą, że, żaden system IT nie jest całkowicie wolny od wad, a aktualizacje (a czasem ich brak) czy zmiana w strukturze może wywołać nowe zagrożenia.

Dlatego tak ważne jest, aby skanować podatności (inaczej testować podatności lub przeprowadzać skany penetracyjne) sieci, systemów i oprogramowania. Jest to pierwszy krok w procesie zwanym zarządzaniem podatnościami (z ang. vulnerability management).

Przez długi czas wykorzystywano tradycyjne zarządzanie podatnościami. Proces ten polega na identyfikacji, ocenie i usuwaniu podatności w sieciach, systemach i aplikacjach organizacji. Zazwyczaj obejmuje następujące etapy:

 • Wykrywanie
  Identyfikacja wszystkich zasobów IT, systemów i aplikacji w sieci organizacji.
 • Skanowanie
  Wykorzystanie narzędzi programowych do skanowania zidentyfikowanych zasobów IT, systemów i aplikacji pod kątem znanych podatności.
 • Ocena
  Poznanie stanu bezpieczeństwa każdego zasobu, systemu i aplikacji oraz identyfikacja potencjalnych podatności lub wektorów ataku.
 • Ustalanie priorytetów
  Nadawanie priorytetu podatności w zabezpieczeniach w oparciu o potencjalny wpływ na organizację i prawdopodobieństwo wykorzystania exploita.
 • Przeciwdziałanie
  Wdrożenie kontroli bezpieczeństwa i środków zaradczych w celu wyeliminowania zidentyfikowanych podatności lub wektorów ataku.
 • Weryfikowanie
  Sprawdzanie czy podatności zostały skutecznie wyeliminowane i czy kontrole bezpieczeństwa działają zgodnie z założeniami.
 • Raportowanie
  Generowanie raportów, które zapewniają wgląd w ogólny stan bezpieczeństwa organizacji.

Tradycyjnie zarządzanie podatnościami było i nadal jest uważane za podstawę ogólnej strategii organizacji w zakresie cyberbezpieczeństwa. Takie zarządzanie umożliwia firmom identyfikowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom w obrębie zasobów technicznych, zanim cyberprzestępcy zdołają je wykorzystać. Zarządzanie podatnościami pomaga również zmniejszyć ryzyko wycieków danych, naruszeń zgodności z przepisami oraz strat finansowych wynikających z cyberataków. Jednak proces ten może być czasochłonny i wymagać dużych zasobów. Najbardziej rzucającą się w oczy słabością jest to, że pomijane są istotne wektory ataku, które obejmują najsłabsze ogniwo, czyli zasoby ludzkie, a więc pracowników, które najchętniej wykorzystują hakerzy.

Kolejnym słabym punktem tradycyjnych rozwiązań do zarządzania podatnościami jest to, że skanowanie podatności systemów i sieci albo skanowanie podatności aplikacji internetowych, mają charakter silosowy. To oddzielne produkty, które nie mogą wymieniać między sobą informacji ani zasobów, co prowadzi do braku efektywności i koordynacji. Może to skutkować wzrostem kosztów i zmniejszeniem wydajności. Prowadzi to do powstawania silosów danych, gdzie pliki nie mogą być współdzielone lub integrowane, co utrudnia biznesowi wglądu do informacji, które są wymagane do podejmowania świadomych decyzji.

Rewolucja w zarządzaniu podatnościami dzięki nowemu podejściu

Zarządzanie podatnościami nowej generacji to bardziej efektywne i nowoczesne podejście do identyfikacji i usuwania podatności w sieciach, systemach, aplikacjach, a także u pracowników organizacji.

Jeśli chodzi o proces, opiera się on na tradycyjnym zarządzaniu podatnościami, jednak rozszerzany jest zakres poszukiwania podatności o bardziej techniczne zasoby, takie jak zasoby w chmurze i wektory ataku, które są ukierunkowane na pracowników. Ponadto narzędzie generuje nie tylko raporty o podatnościach, ale i przedstawia ocenę ryzyka biznesowego, pokazując jak każda luka w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa może zaszkodzić przedsiębiorstwu.

Wszystkie te zmiany tworzą fundament zarządzania podatnościami następnej generacji zawarty w czterech filarach:

 1. Rozszerzony zasięg wektora ataku – Obejmuje więcej zasobów technicznych, jak również zasobów ludzkich.
 2. Prawdziwa unifikacja – Siła stojąca za połączeniem biznesowego ryzyka z biznesową punktacją.
 3. Zwiększenie zasobów – Zwiększenie zakresu zasobów w celu poprawy wglądu.
 4. Zarządzanie powierzchnią ataku (ASM) – Odkrywanie ukrytych zagrożeń.

Rozszerzenie zakresu poszukiwania podatności

Zasięg wektora ataku odnosi się do stopnia, w jakim system lub sieć są chronione przed potencjalnymi metodami ataku. Mierzy, jak skutecznie kontrole bezpieczeństwa mogą wykryć i zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, wykorzystaniu podatności lub narażeniu na niebezpieczeństwo. Dotyczy to zarówno zewnętrznych i wewnętrznych wektorów ataku, takich jak podatności sieciowe, błędy w oprogramowaniu oraz taktyki socjotechniczne, które głównie wykorzystują wiedzę pracowników na temat cyberbezpieczeństwa danej organizacji.

Zarządzanie podatnościami następnej generacji rozszerza identyfikację zasięgu wektora ataku, obejmując wszystkie zasoby techniczne, w tym chmurę obliczeniową, API, IoT i OT/SCADA, zapewniając zarówno lokalne łatanie oprogramowania, jak i błędne konfiguracje w chmurze lub sprawdzanie bezpieczeństwa aplikacji skierowanych do internetu. Dzięki temu pracownicy mają zapewnioną ochronę m.in. przed phishingiem i oprogramowaniem typu ransomware.

Prawdziwa unifikacja

Dzięki zarządzaniu podatnościami nowej generacji zostały stworzone kompleksowe ramy cyberbezpieczeństwa, systemu punktacji ryzyka biznesowego, który można zidentyfikować i nadawać priorytety wszystkim rodzajom cyberataków i luk. Dzięki integracji różnych typów danych w jednolitym systemie, a następnie indywidualną i łączną ocenę tych podatności, otrzymujemy informacje, które mogą zilustrować potencjalne negatywne oddziaływanie na całe przedsiębiorstwo.

Celem prawdziwej unifikacji jest zapewnienie kompletnego podejścia do kwestii cyberbezpieczeństwa, a nie poleganie na wielu rozwiązaniach, które nie są w stanie zaprezentować pełnego obrazu sytuacji IT przedsiębiorstwa. Dzięki temu organizacje mogą lepiej koordynować swoje działania w zakresie bezpieczeństwa IT i skuteczniej reagować na cyberzagrożenia – a wszystko to w jednym oknie programu.

Całościowe wykorzystanie zasobów

Tradycyjnie pojmowane zarządzanie podatnościami IT dotyczyło jedynie zasobów technologicznych, a przecież cyberprzestępcy nie tylko próbują wykorzystać dostęp techniczny do przedsiębiorstwa, ale również pracowników. W ramach zarządzania podatnościami nowej generacji wektory ataków, których celem są pracownicy, stanowią integralną część zasięgu wektora ataku i przyczyniają się do obliczenia punktacji ryzyka biznesowego. W ten sposób firma posiada pełne zrozumienie tego, w jaki sposób mogą być wykorzystywane wszelkie potencjalne podatności któregokolwiek z zasobów, niezależnie od jego natury, technicznej lub ludzkiej.

Zarządzanie powierzchnią ataku

W ramach zarządzania podatnościami następnej generacji, zarządzanie powierzchnią ataku (ang. Attack Surface Management, ASM), czyli obszar systemu lub sieci organizacji, który został zaatakowany lub jest podatny na włamanie. Identyfikuje, ocenia i łagodzi potencjalne podatności IT oraz identyfikuje wektory ataku w sieciach, systemach, aplikacjach i wśród użytkowników organizacji. Celem ASM jest zmniejszenie ogólnej powierzchni ataku organizacji poprzez identyfikację i eliminację niepotrzebnych lub niezabezpieczonych punktów dostępu oraz wdrożenie kontroli bezpieczeństwa, które mogą wykryć i zapobiec cyberatakom.

Zarządzanie powierzchnią ataku oparto na powszechnie przyjętym i sprawdzonym tradycyjnym procesie zarządzania podatnościami, który, obejmuje następujące kroki:

 • Wykrywanie
  Identyfikacja wszystkich zasobów, w tym systemów i aplikacji w sieci organizacji.
 • Analizowanie
  Ocena stanu bezpieczeństwa IT każdego zasobu, systemu, aplikacji i użytkownika oraz identyfikacja potencjalnych podatności lub wektorów ataku.
 • Łagodzenie
  Wdrożenie kontroli bezpieczeństwa i środków zaradczych w celu wyeliminowania zidentyfikowanych podatności lub wektorów ataku.
 • Identyfikowanie nowych zagrożeń
  Nieustannie skanowanie całej powierzchni ataku w poszukiwaniu nowych podatności lub zmian w postawie bezpieczeństwa i automatycznej identyfikacji nowych zagrożeń dla firmy.

ASM jest istotnym aspektem ogólnej strategii cyberbezpieczeństwa organizacji oraz integralną częścią zarządzania podatnościami nowej generacji. Umożliwia organizacjom identyfikację i eliminację potencjalnych słabości bezpieczeństwa, zanim cyberprzestępcy zdołają je wykorzystać. Pomaga również zmniejszyć ryzyko wycieku danych, naruszeń zgodności z przepisami oraz straty finansowe wynikające z cyberataków, żeby obniżyć ogólne ryzyko biznesowe.

Przykładem narzędzia do zarządzania podatnościami nowej generacji jest Holm Security. Posiada on zaawansowane podejście do identyfikowania i rozwiązywania potencjalnych zagrożeń w strukturze IT.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej webinar „4 kluczowe cechy skanera systemów i urządzeń w sieci firmowej od Holm Security”

Autorem tekstu jest Joanna Świerczyńska

Patryk Ćwięczek

Patryk Ćwięczek
junior product manager Holm Security

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną:
cwieczek.p@dagma.pl